Kursbeskrivning

Enligt F§ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens ansvar att fördela uppgifter bland de anställda inom organisationen på ett sådant sätt att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ligger också i arbetsgivarens ansvar att de personer som får dessa uppgifter är tillräckligt många, har korrekta befogenheter och adekvata resurser. I detta ingår också att de ska ha kunskap om regler, processer och praktiska metoder som berör arbetsmiljöarbetet. Vår kurs vänder sig till de personer som i en organisation har den ledande befattningen, ansvaret eller helt enkelt intresset för en bra och långsiktig arbetsmiljö.

Utbildningens längd

2,5 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som med en ledande befattning eller med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Kursens mål

  • Deltagarna ska kunna starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet.
  • Deltagarna ska kunna genomföra skyddsronder.

Kursinnehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Varför?
  • Genomgång av relevanta regelverk
  • Hur startar man ett arbetsmiljöarbete
  • Vilka arbetsuppgifter tillkommer
  • Praktiska verktyg (checklistor och mallar)
  • Att genomföra skyddsrond
  • Riskbedömning
  • Hur kommer jag i gång?

Antal deltagare

Max 10 deltagare