Kursbeskrivning

Utbildningen ”Styrgruppsarbete i projekt” ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.

Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

För dig som påverkas av en projektorganisation, till exempel en linjechef som bidrar med resurser till ett projekt. För dig som sitter med i en styrgrupp och behöver förstå styrgruppens betydelse för hela projektet. Intressenter i exempelvis företagsledningen.

Kursinnehåll

Projektmodell

 • Modellens struktur – projektflödet
 • Faser och beslutspunkter
 • Dokument – Kravspecifikation, projektbeställning, projektplan och slutrapport.
 • Organisation

Roller

 • Projektägarrollen
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledaren
 • Workshop: Rollernas innehåll, befogenheter och ansvar

Styra och stödja projekt

 • Projektnivåer – styra, leda, utföra
 • Skapa förutsättningar för projekten
 • Tillhandahålla resurser
 • Linjeorganisationens ansvar
 • Ställa krav

Projektets nytta

 • Den förväntade nyttan projektet ska skapa – nyttorealisering.
 • Effektmål och projektmål.
 • Ta hand om projektresultatet.
 • Erfarenhetsåterföring från projektet
 • Kommunicera erfarenheter från projektet.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Förstå en projektmodell och stödja användandet av den
 • Vara medveten om projektägarens och styrgruppens roller och ansvar i ett projekt och förstå vikten av att ge det nödvändiga stöd till projektledaren och projektet för att projektet skall nå uppställda mål
 • Förstå vikten av linjeorganisationens ansvar gentemot projektet
 • Förstå vilka krav som en beställare kan ställa på projektet och vilka krav projektet ska ställa på beställaren.