Kursbeskrivning

Förmågan att hantera de risker som kan inträffa i ett projekt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt.

I ett projekt förkommer oftast fyra olika kategorier av risker: Tekniska (t ex okänd teknik), projektledningsrisker (tidplaner, kort förstudie, projektmognad), organisatoriska risker (t ex resurskrockar linje/projekt) och omvärldsrisker (t ex valutaförändringar, ägarbyten och annat).

Vår kurs om riskhantering i projekt visar vilka metoder det finns för att kunna identifiera och förebygga risker, skapa handlingsplaner och införa kontrollsystem för riskhantering i din organisation. Du lär dig under kursen att använda en riskhanteringsmodell baserad på FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Denna metod ger en snabb och mycket tydlig bild av de eventuella riskerna i projektet och ger med automatik en handlingsplan för att hantera dessa. Flera av de praktiska övningarna i kursen bygger på denna metod.

I kursen blandas teoripass med övningar och diskussioner. Under kursen får du även mallar och checklistor som stöd för ditt fortsatta arbete.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning.

Målgrupp

För dig som idag jobbar som – eller kommer att jobba som – projektledare, projektsponsorer och projektägare.

Kursinnehåll

  •  Betydelsen av riskhantering och riskanalys
  •  Riskidentifiering – identifiera och konkretisera risker
  •  Riskvärdering med FMEA-stöd – hur stor chans är det att en risk inträffar och vad händer då?
  •  Riskåtgärdsplanering – en handlingsplan för vad som ska göras om en risk inträffar.
  •  Strategi för riskåtgärder
  •  Alternativplanering och -budgetering – vad finns det för alternativa planer och vad kostar dessa?
  •  Ansvars- och kontrollsystem – vem har ansvar för kontrollen och vilka tröskelvärden har vi?
  •  PERT-simulering – statistikverktyg för tids- och kostnadsuppskattning.