Kursbeskrivning

Organisationernas utveckling leder till att det blir allt vanligare att man delar upp verksamheter i olika enheter, vilket ställer allt högre krav på berörda ekonomer och redovisningskonsulter. Behovet av personer som kan upprätta koncernbokslut växer allt starkare. Efter kursen Koncernredovisning är du en av dem som kan!

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Erfarenhet av redovisning för AB, HB eller ett bolag med en juridisk person.

Målgrupp

Redovisnings- och ekonomiansvariga, redovisningskonsulter och revisorsassistenter.

Kursens mål

 • Ge insikter i koncernredovisning med olika koncernstrukturer.
 • Att få förståelse för samt goda praktiska kunskaper i koncernredovisningens tillämpningsområde.

Kursinnehåll

 • Koncernredovisningens syfte
 • Gällande lagar och rekommendationer
 • Rutiner för avstämning och rapportering
 • Koncernbegreppet – Vilka ska upprätta koncernredovisning
 • Förvärvsmetoden, kapitalmetoden, poolingmetoden
 • Värderingsregler
 • Bolag som ingår i koncernen
 • Förvärvsmetoden och förvärvsanalysen
 • Koncernredovisningens teknik
 • Inkomstskatter
 • Eliminering av aktier i dotterbolag
 • Över- och undervärden
 • Behandling av goodwill/negativ goodwill
 • Poolningsmetoden
 • Minoritetsintresse
 • Interna mellanhavanden och avstämningsrutiner
 • Skatteeffekter
 • Fördelning mellan bundet och fritt eget kapital
 • Internvinster och utdelning från dotterbolag
 • Obeskattade reserver

Antal deltagare

Max 10 deltagare