Kursbeskrivning

Grundläggande entreprenadjuridik behandlar de gemensamma allmänna bestämmelser och administrativa föreskrifter som utgör grunden för ett väl fungerande samarbete i bl.a. byggbranschen. Entreprenadjuridiken är en bra kurs för dig som behöver få grundläggande kunskaper om upphandlings- och entreprenadformer samt innehållet i de standardavtal som gäller på området. En noggrann genomgång sker av innehållet i standardavtalet AB 04 (med en jämförelse av innehållet i föregångaren AB 92) som är avsett att användas för utförande entreprenader och ABT 04 som är avsett att användas för totalentreprenader. Vidare berörs översiktligt standardavtalen för underentreprenörer, konsulter och leverantörer samt de förändringar som kan förväntas med avseende på övriga avtalshandlingar med anledning av det nyligen antagna AB 04.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Bygg – och projektledare

Kursens mål

  • Kursens syfte är att ge deltagarna grundliga kunskaper rörande de allmänna bestämmelser och avtalsvillkor som tillämpas vid entreprenadförhållanden.
  • Problemområdet belyses ur såväl beställarens som generalentreprenörens och underentreprenörens synvinkel.
  • Även allmänna villkor för konsultuppdrag redovisas.

Kursinnehåll

  • Åtagandets omfattning och innehåll
  • Förutsättningar, störningar, rubbningar
  • Tider
  • Felansvar och garantier
  • Besiktning
  • Skadeståndsfrågor
  • Ekonomi

Antal deltagare

Max 10 deltagare