Kursbeskrivning

Denna kurs är en träffsäker och bra kurs för dig som arbetar med lågspänningsanläggningar och vill veta hur du enligt föreskrifterna för 50110–1 och lågspänningsstandarden 4364000 utg. 3 genomför enligt lag korrekta elinstallationer. De organisationer som genomför elinstallationer är i dag enligt föreskrifterna och standarder ansvariga för att deras elinstallatörer har god kunskap om elsäkerhet och installationer, detta för att undvika rättsliga processer som kan uppstå vid eventuella fel i genomförda installationer. Föreskrifter och standarder har hela tiden uppdaterats och det är från Elsäkerhetsverket starkt rekommenderat att de installatörer som under de senaste 3 åren inte uppdaterat sina kunskaper genomgår en aktuell kunskapsuppdatering.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

El yrkesutbildning

Målgrupp

Elektriker, eltekniker, arbetsledare, elinstallatörer och kontrollansvariga som utför och / eller kontrollerar elinstallationer.

Kursens mål

 • Deltagare ska efter genomgången kurs ha kännedom om vilka regler som gäller för utförande av elektriska lågspänningsinstallationer.
 • Självständigt kunna utföra kontroll före spänningssättning och ibruktagande av enklare elinstallationer.

Kursinnehåll

 • Elfaran
 • Aktuella föreskrifter och standarder
 • Systemjordning, TN-C- och TN-S-system.
 • Skydd mot direkt och indirekt beröring.
 • Kapslingsklasser
 • Automatisk frånkoppling av matning, potentialutjämning
 • Krav och möjligheter med jordfelsbrytare.
 • mot över- och underspänning.
 • Skydd mot överström.
 • Val av ledararea. Särskilda utrymmen såsom badrum mm.
 • Kontroll före idrifttagning:
 • Okulär kontroll och provning av skyddsledares kontinuitet.
 • Automatisk felbortkoppling, elinstallationens isolationsresistans mm.

Antal deltagare

Max 10 deltagare