Kursbeskrivning

Specialutbildning för tanktransporter: ger dig rätt att transportera alla farliga ämnen utom explosiva i ett tankfordon. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk.

Utbildningens längd

1,5 dagar

Förkunskaper

Genomgången grundutbildning krävs.

Målgrupp

Alla förare som ska transportera farligt gods i tankfordon och transportenheter som medför tankar över 1 m3 eller tankcontainrar med sammanlagd volym över 3 m3.

Kursens mål

  • Syftet med utbildningen för körtillståndet är att göra förarna medvetna om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge den baskunskap som behövs för att antalet olyckssituationer skall kunna minskas.
  • Den ska även ge baskunskaper om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att personer, egendom och miljö skall kunna skyddas samt begränsa verkningarna av olyckan.

Kursinnehåll

  • Enligt föreskrifterna för ”tanktransporter” i ADR

Antal deltagare

Max 10 deltagare