Kursbeskrivning

Kursen ger de grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att utföra transporter med farligt gods. Efter genomgången kurs skall deltagarna förstå de risker som är förknippade med farligt-gods-transporter och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder samt att vid olyckshändelse nyttja lämplig skyddsutrustning. Efter kursen utfärdas intyg av Statens Räddningsverk

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Förare av fordon eller annan personal som hanterar farligt gods.

Kursens mål

 • Att ge föraren godkänt ADR-intyg för styckegodstransporter innehållande klass 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
 • Öka säkerheten
 • Förbättra effektiviteten
 • Föraren lär sig regler, rättigheter och skyldigheter och minskar risken att skada sig själv och andra.
 • Minska personskador

Kursinnehåll

 • Vad är farligt gods?
 • Lagstiftning och regler
 • Regelverkets uppbyggnad
 • De olika klasserna
 • Handlingar
 • Märkning och etikettering
 • Godsskyddande åtgärder
 • Skyltning och märkning av fordon
 • Utrustning
 • Allmänna arbetsbestämmelser
 • Lättnader och undantag

Antal deltagare

Max 10 deltagare